Wikkel met het Onze Vader in Taal of Dialect

16,95 incl. btw

Selecteer bij ‘Tekst’ het gewenste dialect of de gewenste taal.

Selecteer bij ‘Kleur’ de gewenste leerkleur, de kleuren kunt u hier bekijken.

Selecteer bij ‘Polsomtrek’ de polsomtrek gemeten op deze manier. Wanneer de strak gemeten polsomtrek 20cm of meer is, selecteer dan 19cm en noteer de gewenste polsomtrek in de ‘bestelnotities’ op de ‘checkout pagina’.

Wissen

Beschrijving

‘Wikkel met het Onze Vader in Taal of Dialect’ is een leren wikkelarmband die vier maal om de pols wordt gewikkeld. Hij is gemaakt van soepel Italiaans leer. Het ‘Onze Vader’ is het gebed dat Jezus leerde aan zijn discipelen toen ze Hem vroegen hoe ze konden bidden.

De gegraveerde tekst is uitgevoerd in een hoge resolutie en verkrijgbaar in het Nederlands, Duits, Engels, Fries, Zeeuws, Gronings, Achterhoeks, Twents en Urkers. De armband is afgewerkt met een gebruiksvriendelijke magneetsluiting met fijne plating.

Beschikbare talen en dialecten:

Nederlands Onze Vader

Onze Vader, Die in de Hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.

Duits Vaterunser

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Engels Lord’s prayer

Our Father in heaven,
hallowed be Your Name.
Your Kingdom come,
Your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For the Kingdom,
the power and the glory are Yours.
Now and for ever. Amen.

Fries Ús Heit

Us Heit dy’t yn de himelen is
Jins namme wurde hillige
Jins keninkryk komme
Jins wollen barre allyk yn ‘e himel
sa ek op ierde
Jou ús hjoed ús deistich brea
En ferjou ús ús skulden
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners
En lied ús net yn fersiking
mar ferlos ús fan ‘e kweade
Want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid.
Amen.

Zeeuws Ônze Vaoder

Ônze Vaoder in den emel,
laèt joe naem vereêrd worre,
laèt joe keunikriek komme,
laèt wat a jie wil gebeure,
op aerde, net as in den emel.
Geef ôns vandaege
’t broôd dat a me nôdig è,
en vergeef ôns ônze schuld,
net as a ôns ok an are mènsen
d’r schuld vergeve.
En stel ôns nie op de proef,
mae ouw aol ’t slechte van ôns wig.
Wan joe keunikriek,
en de kracht en de pracht,
is eêuwig voe eêuwig. Amen.

Gronings Os Voader

Os Voader ien Hemel,
Dat Joen Noam hailegd worden zel,
Dat Joen Keunenkriek kommen mag,
Dat Joen wil doan wordt
Op eerd net as ien hemel.
t Stoed doar wie verlet van hebben, geef os dat vandoag,
En reken os nait tou wat wie verkeerd doun,
net zo as’t wie vergeven elk dij os wat aandut.
En breng os nait ien verlaiden,
mor wil van verlaaider os verlözzen.
Veur’t Joe binnen t Keunenkriek, de Kracht en de Heerlekhaid.
Veur ien aiweghaid. Amen

Achterhoeks Unzen Vader

Unzen Vader in de hemelen,
laot dienen name eheilegd worden;
laot dien könninkriek kommen;
laot dienen wille gebeuren
op de eerde zo as in den hemel.
Gef uns noo uns dageleks brood
en vergef uns unze scholden
zo as ok wi-j vergeft
wee bi-j uns in de schold staot;
en breng ons neet in verzeuking,
maor maak uns vri-j van ’t kwaod.
Want van Di-j is het könninkriek
en de krach en de glorie
noo en alle dage. Amen.

Twents Oons Vaar

Oons Vaar in ‘n hemmel,
loat Dienen naam healigd worden
loat Dien könninkriek kommen,
loat gebeuren wat Dow weels,
in ‘n hemmel net as op eerde.
‘t Brood woar wiej vandage verlet um hebt gef ‘t oons,
en rekken oons oonze schoold nich too,
net as wiej ok niks toorekkent an de leu dee oons schooldigt!
En loat oons nich in verleiding terechtkommen,
meer verlos oons van ‘t kwoad.
Want van Diej is ‘t könninkriek en de kracht
en de heerlikheaid tot in eeuwigheaid. Amen.

Urks Et Oenze Vader

Oenze Vader die in de emel is
dat Joen naam mag worren ge-eiligd
in Joen koninkrik mag koemen
Joen wil geskieden
Op d’ aarde net zoas in d’ emel.
Gief oens eeden oens dagelijkse brood
In vergief oens oenze skulden
Net zoas wij z’ ok an angeren vergieven
In bring oens niet in verzoeking
Mar verlos oens van de boze
Want van Joe is et koninkrik
In de kracht in de aarlijkeid
Tot in ieuwigeid
In ieuwigeid
Amen

Extra informatie

Tekst

(NL ONZE VADER) ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT, UW NAAM WORDE GEHEILIGD; UW KONINKRIJK KOME; UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP DE AARDE. GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DEN BOZE. WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID TOT IN DER EEUWIGHEID. AMEN., (DUITS VATERUNSER) VATER UNSER IM HIMMEL, GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. DEIN REICH KOMME. DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL, SO AUF ERDEN. UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSERN SCHULDIGERN. UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN. DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE KRAFT UND DIE HERRLICHKEIT IN EWIGKEIT. AMEN., (ENGELS LORD’S PRAYER) OUR FATHER IN HEAVEN, HALLOWED BE YOUR NAME. YOUR KINGDOM COME, YOUR WILL BE DONE, ON EARTH AS IN HEAVEN. GIVE US TODAY OUR DAILY BREAD. FORGIVE US OUR SINS, AS WE FORGIVE THOSE WHO SIN AGAINST US. LEAD US NOT INTO TEMPTATION, BUT DELIVER US FROM EVIL. FOR THE KINGDOM, THE POWER AND THE GLORY ARE YOURS. NOW AND FOR EVER. AMEN., (FRIES ÚS HEIT) US HEIT DY\'T YN DE HIMELEN IS JINS NAMME WURDE HILLIGE JINS KENINKRYK KOMME JINS WOLLEN BARRE ALLYK YN \'E HIMEL SA EK OP IERDE JOU ÚS HJOED ÚS DEISTICH BREA EN FERJOU ÚS ÚS SKULDEN ALLYK EK WY FERJOUWE ÚS SKULDNERS EN LIED ÚS NET YN FERSIKING MAR FERLOS ÚS FAN \'E KWEADE WANT JOWES IS IT KENINKRYK EN DE KRÊFT EN DE HEARLIKHEID OANT YN IVICHHEID. AMEN., (ZEEUWS ÔNZE VAODER) ÔNZE VAODER IN DEN EMEL, LAÈT JOE NAEM VEREÊRD WORRE, LAÈT JOE KEUNIKRIEK KOMME, LAÈT WAT A JIE WIL GEBEURE, OP AERDE, NET AS IN DEN EMEL. GEEF ÔNS VANDAEGE ’T BROÔD DAT A ME NÔDIG È, EN VERGEEF ÔNS ÔNZE SCHULD, NET AS A ÔNS OK AN ARE MÈNSEN D’R SCHULD VERGEVE. EN STEL ÔNS NIE OP DE PROEF, MAE OUW AOL ’T SLECHTE VAN ÔNS WIG. WAN JOE KEUNIKRIEK, EN DE KRACHT EN DE PRACHT, IS EÊUWIG VOE EÊUWIG. AMEN., (GRONINGS OS VOADER) OS VOADER IEN HEMEL, DAT JOEN NOAM HAILEGD WORDEN ZEL, DAT JOEN KEUNENKRIEK KOMMEN MAG, DAT JOEN WIL DOAN WORDT OP EERD NET AS IEN HEMEL. T STOED DOAR WIE VERLET VAN HEBBEN, GEEF OS DAT VANDOAG, EN REKEN OS NAIT TOU WAT WIE VERKEERD DOUN, NET ZO AS\'T WIE VERGEVEN ELK DIJ OS WAT AANDUT. EN BRENG OS NAIT IEN VERLAIDEN, MOR WIL VAN VERLAAIDER OS VERLÖZZEN. VEUR\'T JOE BINNEN T KEUNENKRIEK, DE KRACHT EN DE HEERLEKHAID. VEUR IEN AIWEGHAID. AMEN, (ACHTERHOEKS UNZEN VADER) UNZEN VADER IN DE HEMELEN, LAOT DIENEN NAME EHEILEGD WORDEN; LAOT DIEN KÖNNINKRIEK KOMMEN; LAOT DIENEN WILLE GEBEUREN OP DE EERDE ZO AS IN DEN HEMEL. GEF UNS NOO UNS DAGELEKS BROOD EN VERGEF UNS UNZE SCHOLDEN ZO AS OK WI-J VERGEFT WEE BI-J UNS IN DE SCHOLD STAOT; EN BRENG ONS NEET IN VERZEUKING, MAOR MAAK UNS VRI-J VAN \'T KWAOD. WANT VAN DI-J IS HET KÖNNINKRIEK EN DE KRACH EN DE GLORIE NOO EN ALLE DAGE. AMEN., (TWENST OONS VAAR) OONS VAAR IN ‘N HEMMEL, LOAT DIENEN NAAM HEALIGD WORDEN LOAT DIEN KÖNNINKRIEK KOMMEN, LOAT GEBEUREN WAT DOW WEELS, IN ‘N HEMMEL NET AS OP EERDE. ‘T BROOD WOAR WIEJ VANDAGE VERLET UM HEBT GEF ‘T OONS, EN REKKEN OONS OONZE SCHOOLD NICH TOO, NET AS WIEJ OK NIKS TOOREKKENT AN DE LEU DEE OONS SCHOOLDIGT! EN LOAT OONS NICH IN VERLEIDING TERECHTKOMMEN, MEER VERLOS OONS VAN ‘T KWOAD. WANT VAN DIEJ IS ‘T KÖNNINKRIEK EN DE KRACHT EN DE HEERLIKHEAID TOT IN EEUWIGHEAID. AMEN., (URKS ET OENZE VADER) OENZE VADER DIE IN DE EMEL IS DAT JOEN NAAM MAG WORREN GE-EILIGD IN JOEN KONINKRIK MAG KOEMEN JOEN WIL GESKIEDEN OP D\' AARDE NET ZOAS IN D\' EMEL. GIEF OENS EEDEN OENS DAGELIJKSE BROOD IN VERGIEF OENS OENZE SKULDEN NET ZOAS WIJ Z\' OK AN ANGEREN VERGIEVEN IN BRING OENS NIET IN VERZOEKING MAR VERLOS OENS VAN DE BOZE WANT VAN JOE IS ET KONINKRIK IN DE KRACHT IN DE AARLIJKEID TOT IN IEUWIGEID IN IEUWIGEID AMEN.

Kleur

Cognac, Donkergrijs, Taupe, Zilver, Zwart, Oudroze

Polsomtrek

15cm, 16cm, 17cm, 18cm, 19cm